بوي درختان كاج

بوي درختان كاج
ISBN10: 6006893290
Pages: 935
Published: 2016 by انتشارات آرينا
Goodreads Rating: 2.00
ISBN13: 9786006893297
Language Farsi
Author: آزيتا خيري

با گام‌هاي نه چندان تند از كوچه مي‌گذشت و نگاهش به در و ديوار آشناي روزهاي كودكي‌اش بود. انگار مي‌خواست به جاي همه لحظه‌هايي كه از اينجا دور بود حالا در اين هوا نفس بكشد و نگاه كند. به ديوارهاي خشتي، به زمين خاكي كوچه به بوته‌هاي گل ختمي‌اي كه جلوي خانه‌ها روييده بود، به فانوس‌هايي كه در سر شب سردر خانه‌ها آويزان مي‌شدند، تا كمي از گذر را روشن كنند. باورش سخت بود اما برگشته بود...

Download PDF eBook 2018 brianfostermma.com